AJUTS MENJADOR 17-18

PerCEIP Vora Mar

AJUTS MENJADOR 17-18

SOL·LICITUD AJUTS DE MENJADOR CURS 2017-2018

REQUISITS:
– Poden sol.licitar els ajuts els alumnes que durant el curs 2017-2018 cursin estudis d’Ed. Infantil, Primària o Secundària.
– Es concedirà aquest ajut per motius econòmics i/o sociofamiliars desfavorables.
– Presentació de la sol·licitud i la documentació al centre del 5 al 23 de juny de 2017.

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:

– Fotocòpia del llibre de família.
– Certificat de convivència.
– DNI / NIF o NIE del sol.licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
– Annex 1 ( Imprès de la SOL.LICITUD i autoritzacions ) i annex 2.

A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar :
– Sentència judicial de separació o divorci, si cal.
– Conveni regulador de la separació o divorci, si cal.
– Fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa, si cal.
– Informe de Serveis Socials per justificar condicions familiars desfavorables, si cal.
– Certificat expedit per l’organisme oficial de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques.
– Documentació acreditativa de família monoparental, si cal.
– Imprès de la SOL·LICITUD.

– Documentació acreditativa de situació de violència de gènere, de refugiat o d’acolliment.
DATA MÀXIMA D’ENTREGA:

Dia 23 de juny  de 2017.

* Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats, podran presentar la sol·licitud del 22 al 27 de juny del 2017.

Podreu trobar més informació AQUÍ

Quant a l'autor

CEIP Vora Mar administrator