Normes d’utilització de l’agenda

foto agenda          foto agenda         foto agenda

  • A l’agenda, els pares/mares o tutors i els/les mestres anotaran totes les incidències que facin referència a l’alumnat (absències, retards, visites mèdiques,…).
  • Cada dia els alumnes anotaran a l’agenda tota la feina que es posa a la pissarra de la classe, tan si l’han acabada a l’aula com si no l’han finalitzada i la duen a casa.
  • Cada dia els /les mestres signaran les agendes i els alumnes la duran a casa perquè els seus pares/mares o tutors la signin.
  • Si l’agenda no està signada durant tres dies per part del pare/mare o tutor/a es posarà un avís a l’alumne en qüestió, i als 5 avisos tindrà una falta d’ordre.
  • Les incidències que s’hagin produït al centre, els/les mestres les anotaran a l’agenda de cada alumne/a a la pàgina corresponent al dia en què s’han produït.