Beca de menjador

SOL·LICITUD AJUTS DE MENJADOR CURS 2017-2018

REQUISITS:
– Poden sol.licitar els ajuts els alumnes que durant el curs 2017-2018 cursin estudis d’Ed. Infantil, Primària o Secundària.
– Es concedirà aquest ajut per motius econòmics i/o sociofamiliars desfavorables.
– Presentació de la sol·licitud i la documentació al centre del 5 al 23 de juny de 2017.

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:

– Fotocòpia del llibre de família.
– Certificat de convivència.
– DNI / NIF o NIE del sol.licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
– Annex 1 ( Imprès de la SOL.LICITUD i autoritzacions ) i annex 2.

A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar :
– Sentència judicial de separació o divorci, si cal.
– Conveni regulador de la separació o divorci, si cal.
– Fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa, si cal.
– Informe de Serveis Socials per justificar condicions familiars desfavorables, si cal.
– Certificat expedit per l’organisme oficial de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques.
– Documentació acreditativa de família monoparental, si cal.
– Imprès de la SOL·LICITUD.

– Documentació acreditativa de situació de violència de gènere, de refugiat o d’acolliment.
DATA MÀXIMA D’ENTREGA:

Dia 23 de juny  de 2017.

* Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats, podran presentar la sol·licitud del 22 al 27 de juny del 2017.

Podreu trobar més informació AQUÍ