Beques

SOL·LICITUD D’AJUDES PER A LLIBRES DE TEXT CURS 2012-2013

REQUISITS:

– Poden sol·licitar-la les famílies d’alumnes que es troben en unes condicions econòmiques o familiars determinades en l’Annex 2 de les bases de la convocatòria.

-Presentació de la sol·licitud i la documentació al centre fins el dia 5 de novembre de 2013.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:

-Còpia del DNI-NIE membres computables de la unitat familiar.

-Sol·licitud emplenada i signada.

-Annex 5 i annex 3.

-Documentació que acrediti les condicions econòmiques o familiars de l’alumne que justifiquen la sol·licitud.

DATA MÀXIMA D’ENTREGA: Dia 5 de novembre.

LES PERSONES QUE LA VOLEN SOL·LICITAR PASSAU PEL CENTRE A CERCAR LA SOL·LICITUD

 

SOL·LICITUD BECA DE MENJADOR CURS 2013-2014

REQUISITS:

– En aquesta convocatòria hi haurà 2 pagaments:

1. Per al primer cobrament, l’alumne ha d’haver utilitzat el menjador un mínim del 50% del primer trimestre

2. Per al segon cobrament, l’alumne ha d’haver utilitzat el menjador un mínim del 50% del segon i tercer trimestre

-Presentació de la sol·licitud i la documentació al centre abans del dia 9 de maig a les 14h

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:

-Fotocòpia del llibre de família.

-Certificat de convivència si hi ha altres membres familiars que convisquin en el domicili o empadronament al mateix domicili (Ajuntament).

-DNI / NIF o NIE de tots els membres familiars que tenguin 16 anys o més en data de 31 de desembre de 2013.

-Sentència judicial de separació o divorci, si cal.

-Conveni regulador de la separació o divorci, si cal.

-Certificat d’ingressos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent a l’exercici de l’any 2012 dels pares / tutors / altres membres familiars del sol·licitant. o l’autorització de la consulta del certificat d’ingressos de la unitat familiar any 2012.

-Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si cal.

-Informe de Serveis Socials per justificar condicions familiars desfavorables, si cal.

-Documentació acreditativa de família monoparental, si cal.

-Emplenar l’imprès al centre.

DATA MÀXIMA D’ENTREGA: Dia 9 de maig de 2014

 

Atentament

La direcció del centre

 

 

 

 

Deixeu una resposta