Matrícules

  CURS ESCOLAR 2017-2018

Ja teniu a la pàgina web escolaritzacio.caib.es la informació i documentació referent al procés d’admissió curs 17-18.

Podeu matricular el/la vostr@ fill/a de 2 maneres:

1. TRÀMIT TELEMÀTIC: Llegiu la informació a l’adreça anterior a l’apartat SOL:LICITUDS

2. TRÀMIT PRESENCIAL:

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Del 2 al 12 de maig

HORARI :

dilluns de 10:00 a 11:00 hores

dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 10:000 hores

dimecres i divendres de 12:00 a 14:00 hores

dimarts i dijous de 13:00 a 14:00 hores

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS: Dia 9 de juny

RECLAMACIONS: Del 9 al 13 de juny

RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: Dia 14 de juny

LLISTES DEFINITIVES: Dia 16 de juny

MATRICULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA : Del 22 al 27 de juny. ( Es fa automàticament, no fa falta tornar venir al centre, excepte les sol.licituds telemàtiques que SÍ han de presentar la documentació que es sol.licita)

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL.LICITUD: 

– Sol.licitud d’escolarització signada pel pare i per la mare.

– Original i fotocòpia DNI/ NIE/ PAS del pare, mare, alumne.

– Certificat d’empadronament de l’alumne.

– Fotocòpia  de la cartilla de vacunes.

– Original i fotcòpia del llibre de familia (espanyols) ò certificat de naixement.

– Fotocòpia de la targeta sanitària.

– 1 foto carnet.

-CERTIFICAT D’INGRÈS AL BANC (L’ingrés també es pot fer per internet o transferència des de qualsevol oficina bancària). Nombre Compte Banc:

ES38 0487 2063 28 2000006173  BMN SA NOSTRA

Educació infantil: 53 euros ( Família nombrosa 45 € )

Educació primària: 38 euros ( Família nombrosa 34 € )